Menu
Zdjęcie

Rekrutacja do nowego projektu Powiatu Łomżyńskiego - NATURA-lnie LOKALNIE

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-15 11:54 | OPUBLIKOWAŁ: Konserwator
TAGI | projektyue,
„NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, to nowy projekt, który realizuje Powiat Łomżyński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży.

Celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolników/producentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz ich promocja.

Realizacja projektu potrwa do 31 października 2019 r.

Do projektu zapraszamy osoby z terenu Powiatu Łomżyńskiego, które prowadzą, współprowadzą lub chcą prowadzić gospodarstwo ekologiczne. Dodatkowo premiowane będą osoby do 35 roku życia.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem objęcia kandydata/kandydatki procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego/nią prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Lidera Projektu, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (pokój 323) oraz na stronie internetowej
www.powiatlomzynski.pl
(w załączeniu).
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Lidera osobiście, drogą pocztową, lub scan drogą elektroniczną (e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl). Każdy Formularz otrzyma indywidualny numer ewidencyjny.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w okresie od 08.07. 2019r. do 29.07.2019 r.
Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
O uczestnictwie w Projekcie decyduje kolejność wpływu Formularzy zgłoszeniowych, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą miały osoby spełniające, założone w projekcie, kryteria wiekowe tj. osoby do 35 roku życia.
O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz osoby z listy rezerwowej powiadomione zostaną o wynikach i decyzji Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Rekrutacja rozpoczyna się 8 lipca br. i potrwa do 29 lipca 2019 roku.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy będą zobligowani do wzięcia udziału w takich działaniach jak:

1. Szkolenia i warsztaty obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.
2. Wyjazdy studyjne – 2 wizyty studyjne do Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND oraz Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN.
3. Prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów ekożywności zawierający: dane teleadresowe, krótki opis prowadzonej działalności i możliwości nawiązania współpracy z potencjalnym odbiorcą.
4. Promocyjne felietony filmowe – w ramach projektu przygotowane zostaną 4 felietony filmowe utrzymane w tematyce projektu. Trzy pierwsze będą poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym. Czwarty obejmie tematykę wpływu ekożywności na zdrowie i środowisko.
5. Prasa – cykl 6 artykułów prasowych związanych z tematyką projektu: zarówno samych gospodarstw /producentów ekologicznych jak i właściwości prozdrowotnych ekożywności.
Baza internetowa gospodarstw ekologicznych w Powiecie Łomżyńskim – baza internetowa, działająca jako podstrona Powiatu Łomżyńskiego, będzie uzupełnieniem prospektu handlowego wydanego w formie papierowej. Informacje tworzone w ramach bazy internetowej będą ogólnodostępne, bezpłatne.
6. I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego. Kongres będzie podsumowaniem realizowanego projektu. Zaprezentowane zostaną także materiały filmowe, które powstały w ramach kampanii dotyczącej lokalnej żywności, prezentujące gospodarstwa objęte projektem oraz kampanii „Jedz mądrze” – o właściwościach zdrowotnych ekoproduktów. Kongresowi towarzyszyć będzie prezentacja ekoproduktów z lokalnych gospodarstw.
7. Doradztwo specjalistyczne w zakresie ekogospodarstw – dzięki dostępności ekspertów z dziedziny m.in.: prawa, rolnictwa, ekoprodukcji, handlu czy innowacji uczestnicy projektu będą mogli w ramach indywidualnych spotkań skorzystać z porady ww. ekspertów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji - Edyta Zawojska, tel. kontaktowy 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl.

logowki unijne