Menu
Zdjęcie

NATURA-lnie LOKALNIE – nowy projekt Powiatu Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-08 11:40 | OPUBLIKOWAŁ: Konserwator
TAGI | projektyue,
„NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, to nowy projekt, który realizuje Powiat Łomżyński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży.

Bezsprzecznie jako ludzkość znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie tylko ze względu na modę, ale przede wszystkim ze względów zdrowotnych, wracamy do korzeni, do natury – w niej słusznie upatrując źródła zdrowia i życia. Krótkie łańcuchy dostaw wcześniej nie były przedmiotem zainteresowania Polski czy UE w takim stopniu, jak w obecnej polityce rozwoju obszarów wiejskich. Rolnictwo ekologiczne generuje bowiem wiele korzyści m.in. pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz wytwarzanie żywości o wysokich walorach jakościowych. Stale rosnąca świadomość konsumentów w zakresie zdrowej żywności i jej udowodnionych prozdrowotnych właściwości oraz realny wzrost dochodów gospodarstw domowych sprawia, że rośnie zainteresowanie rolników produkcją ekologiczną.

Według danych przekazanych nam w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego na terenie Województwa Podlaskiego potencjalnie funkcjonuje 768 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, w tym 62 terenie Powiatu Łomżyńskiego. Na 14 powiatów, które wchodzą w skład Województwa Podlaskiego, Powiat Łomżyński zajmuje 3 miejsce pod względem ilości ekogospodarstw. Są to dane potencjalne, co tylko potwierdza że jest to obszar niedoszacowany i w niewielkim stopniu zweryfikowany. Gospodarstwa te nie łączą się w grupy producenckie, zrzeszenia rolnicze przez co są mało znane i rozpoznawalne nawet w środowisku lokalnym, w którym przecież funkcjonują. Natomiast wg danych przekazanych nam przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w 2017 roku w Powiecie Łomżyńskim zarejestrowanych było 167 ekologicznych producentów rolnych oraz 3 producentów ekologicznych. Z przeprowadzonej przez Powiat analizy wynika, że tylko około 20 % ze 167 produkuje eko żywność na zbycie – obrót handlowy. Mimo danych mówiących o liczbie 167 gospodarstwach ekologicznych w Powiecie nie są one znane lokalnym konsumentom.

Rolnictwo ekologiczne jest szansą na rozwój gospodarstw dla wielu rolników, w tym tych posiadających niewielkie gospodarstwa, oparte głównie o własne zasoby siły roboczej. Wytwarzanie produktów ekologicznych przyczynia się do zwiększenia na rynku podaży produktów o wysokiej jakości, coraz częściej poszukiwanych przez konsumentów. Ekologiczne metody produkcji pełnią podwójną funkcję społeczną, z jednej strony dostarczają towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony są działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczyniają się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz stwarzają miejsca pracy. Należy zauważyć, iż zdrowa żywność nie jest trendem, ani też przejściową modą. Sektor ten będzie rósł w siłę, gdyż coraz więcej ludzi dostrzega konieczność świadomego kształtowania swojego życia, w tym żywienia.

Celem projektu, zatem jest zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolników/producentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz ich promocja poprzez m.in. szkolenia, wizyty studyjne, działania promocyjne, kongres połączony z targami żywności czy doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu.

Realizacja projektu potrwa do 31 października 2019 r.

Projekt skierowany jest do:

 1. 20 przedstawicieli gospodarstw/producentów ekologicznych z terenu Powiatu Łomżyńskiego, którzy wezmą udział w takich działania jak: szkolenia, wyjazdy studyjne, kongres połączony z targami żywności, opracowanie promocyjnych felietonów filmowych, opracowanie profesjonalnych prospektów handlowych, opracowanie bazy usług gospodarstw/producentów ekologicznych oraz doradztwo specjalistyczne z zakresu prowadzenia i rozwijania gospodarstw ekologicznych.
 2. Wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, subregionu łomżyńskiego (zarówno konsumenci indywidualni, przedstawiciele władz lokalnych, hurtowni, lokalnych sklepów i marketów itp.) bowiem to oni będą odbiorcami działań promocyjnych jak: cykl artykułów prasowych, utworzenie bazy gospodarstw/producentów żywności ekologicznej, kongres z wystawą ekożywności, felietony promocyjno – edukacyjne publikowane, na kanale YouTube, prospekty handlowe).Rekrutacja rozpocznie się 8 lipca br. i potrwa do 29 lipca 2019 roku.

W ramach projektu zrealizujemy szereg działań tj.:

 1. Szkolenia i warsztaty obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego. Będą to szkolenia/warsztaty obejmujące m.in. tematykę z zakresem przepisów prawnych niezbędnych w ekoprodukcji, poprzez metody i zasady ekoprodukcji, pakowanie i przechowywania ekożywności, szukanie rynków zbytu czy też jak tworzyć grupy producenckie czy zrzeszenia rolników.
 2. Wyjazdy studyjne – mając już wiedzę teoretyczną w zakresie prowadzenia gospodarstw ekologicznych, Beneficjenci będą mieli możliwość poznania dobrych praktyk w tym zakresie. Odbędzie się to poprzez organizację 2 wizyt studyjnych w miejscach, gdzie ekoprodukcja rozwija się i przynosi zakładane rezultaty, w tym tworzenie grup producenckich czy zrzeszeń rolniczych tj. Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND oraz Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dzięki takim wyjazdom nasi lokalni rolnicy będą mogli m.in. podpatrzeć jak funkcjonować, aby osiągnąć sukces, jak razem współpracować, jakie przeszkody czekają ich w tym zakresie, jakie problemy prawne, organizacyjne czy finansowe mogą wystąpić i jak je pokonać.
 3. Prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów ekożywności zawierający: dane teleadresowe, krótki opis prowadzonej działalności i możliwości nawiązania współpracy z potencjalnym odbiorcą.
 4. Promocyjne felietony filmowe – w ramach projektu przygotowane zostaną 4 felietony filmowe utrzymane w tematyce projektu. Trzy pierwsze będą poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym. Czwarty obejmie tematykę wpływu ekożywności na zdrowie i środowisko.
 5. Prasa – cykl 6 artykułów prasowych związanych z tematyką projektu: zarówno samych gospodarstw /producentów ekologicznych jak i właściwości prozdrowotnych ekożywności. Artykuły będą przygotowywane m.in. przez ekspertów w dziedzinie żywności z łomżyńskich Uczelni.
 6. Baza internetowa gospodarstw ekologicznych w Powiecie Łomżyńskim – baza internetowa, działająca jako podstrona Powiatu Łomżyńskiego, będzie uzupełnieniem prospektu handlowego wydanego w formie papierowej. Informacje tworzone w ramach bazy internetowej będą ogólnodostępne, bezpłatne. Baza będzie otwarta i w każdym momencie będzie można się do bazy zapisać.
 7. I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego.Kongres będzie podsumowaniem realizowanego projektu. Zaprezentowane zostaną także materiały filmowe, które powstały w ramach kampanii dotyczącej lokalnej żywności, prezentujące gospodarstwa objęte projektem oraz kampanii „Jedz mądrze” – o właściwościach zdrowotnych ekoproduktów. Kongresowi towarzyszyć będzie prezentacja ekoproduktów z lokalnych gospodarstw.
 8. Doradztwo specjalistyczne w zakresie ekogospodarstw – dzięki dostępności ekspertów z dziedziny m.in.: prawa, rolnictwa, ekoprodukcji, handlu czy innowacji uczestnicy projektu będą mogli w ramach indywidualnych spotkań skorzystać z porady ww. ekspertów.
  Niniejszy projekt jest pierwszym etapem, którego jednym z kluczowych celów jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw czyli działania zmierzające do zmniejszenia liczby pośredników niezbędnych do dostarczenia konsumentowi produktu końcowego na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.
logowki unijne